I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi Szkolenia online – przez PROFESSIONAL CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Młynowa 80 lok. U1, 15-404 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000839781, NIP: 5423400933, REGON: 386003746 za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem: https://www.professionalcleaning.pl// i innych subdomenach professionalcleaning.pl.
 2. Świadczenie Usługi odbywa się za pomocą Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu .
 3. W przypadku rozbieżności w postanowieniach nin. Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu pierwszeństwo mają postanowienia nin. Regulaminu.
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następują w formie elektronicznej, poprzez adres email Usługodawcy: kontakt@pfc-bialystok.pl. W przypadku zmiany adresu email lub sposobu kontaktu wskazanego w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę e-mailowo na adres podany przez Usługobiorcę przy procesie zamówienia Usługi.
 5. Usługobiorca poprzez złożenie zamówienia na Usługę opisaną w niniejszym Regulaminie w sposób przewidziany w Regulaminie, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem i Regulaminem Sklepu oraz, że akceptuje jego postanowienia. Złożenie zamówienia i zapłata za Usługę stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), zwana dalej u.ś.u.d.e.

§1 Definicje

 1. Usługa/Szkolenie online – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu polegająca na cyklicznym i regularnym dostarczaniu (do pobrania lub w ramach transmisji online) Usługobiorcy Materiałów, w tym filmów video i innych treści szkoleniowych z wybranego przez Usługobiorcę, a oferowanego w Sklepie zakresu tematycznego (wariantu Szkolenia).
 2. Konsument- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Materiały – filmy video, teksty, poradniki, zdjęcia, materiały multimedialne i inne traktujące o danym problemie, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Sklep – strona internetowa znajdująca się pod adresami https://www.professionalcleaning.pl// | https://www.szkolenieozonowanie.pl | https://www.szkolenietapicerki.pl  lub innymi adresami w domenie professionalcleaning.pl
 5. Regulamin- nin. regulamin opisujący warunki i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi.
 6. Regulamin Sklepu | Regulamin ogólny – regulamin określający rodzaje, zakres i  warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy pomocy Sklepu.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Umowa/ Umowa o świadczenie Usług – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 9. Usługobiorca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca- PROFESSIONAL CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Młynowa 80 lok. U1, 15-404 Białystok zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000839781, NIP: 5423400933, REGON: 386003746
 11. Użytkownik- każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych w Serwisie.

§2 Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

 1. Usługodawca, w oparciu o nin. Regulamin świadczy Usługobiorcom Usługę płatną Szkoleń online.
 2. Rodzaje Szkoleń online, ich zakresy tematyczne, opisy oraz zawartość, jak też korzyści zostały szczegółowo opisane w Sklepie.

II. Postanowienia szczególne

§3 Wymagania techniczne

 1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca, oprócz wymagań określonych w Regulaminie ogólnym, winien fakultatywnie posiadać adres @, na który otrzyma Materiały Szkoleniowe.

§4 Proces zamówienia Usługi

 1. Użytkownik chcąc zamówić Usługę winien:
  • a) wybrać w Serwisie wariant Szkolenia online, a następnie opcję „dodaj do koszyka i kup teraz”;
  • b) uzupełnić swoje dane osobowe w ramach formularza;
  • c) zaakceptować Regulamin;
  • d) nacisnąć ikonę ,,zamów i zapłać”;
  • e) dokonać opłaty za Usługi;.
 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dochodzi w chwili spełnienia przez Usługobiorcę wszystkich czynności opisanych w ust.1.
 3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust.1 Usługodawca udostępnia Komplet Materiałów Szkoleniowych przesyłając je na podany przez Usługobiorcę adres email (o ile został podany podczas zamówienia Usługi).

§5 Proces świadczenia Usługi Szkolenia

 1. Po zamówieniu Usługi, zgodnie z par. 4 powyżej i po otrzymaniu Materiałów Szkoleniowych, Usługobiorca rozpoczyna proces szkoleniowy.
 2. Przez cały okres trwania Usługi, Usługobiorca uzyskuje informacje w sposób określony powyżej w ust. 1.

§6 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane.
 2. W przypadku zmiany danych w trakcie trwania umowy Usługobiorca niezwłocznie informuje o tym fakcie Usługodawcę w sposób opisany w §14.
 3. Usługobiorca może w sposób określony w par. 8 ust. 3 korzystać z Materiałów przygotowanych przez Usługodawcę.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Usługobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usług.

§7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w sposób należyty wynikający z profesjonalnego charakteru świadczenia usług tego rodzaju.
 2. Usługodawca zobowiązuje się utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego Materiałów.
 3. Usługodawca układa program i tematykę poruszaną w ramach Szkolenia online według własnej najlepszej wiedzy wykorzystując do tego odpowiednie materiały źródłowe oraz ekspertów.
 4. Usługodawca ma prawo wprowadzić bezterminową blokadę Panelu Usługobiorcy w przypadku gdy: a) Usługodawca ustali, że podczas procesu zamawiania Usługi opisanym w §4 Usługobiorca podał nieprawdziwe dane, b) Usługobiorca zalega z zapłatą za świadczenie Usługi za co najmniej jeden okres rozliczeniowy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi bez podania przyczyny. W takim wypadku płatność, o ile została dokonania przez Usługobiorcę zostaje zwrócona, a Usługobiorca jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz sms (o ile wskazał numer telefonu) o braku możliwości skorzystania z Usługi.

§8 Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu odpowiednie uprawnienia do Materiałów pozwalające na dysponowanie nimi i udostępnianie ich Usługobiorcom.
 2. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
 3. W ramach świadczenia Usługi, Usługodawca zezwala Usługobiorcy, do korzystania z Materiałów przekazanych przez Usługodawcę jedynie dla celów własnego użytku osobistego.
 4. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i inny niż opisany w ust. 3 powyżej sposób korzystania z Materiałów, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest niedozwolony.

§9 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie odpowiada za skutki oraz następstwa świadczonej Usługi, w tym braku osiągniecia zamierzonych przez Usługobiorcę efektów.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności nie zwraca dokonanych opłat z tytułu zrealizowanej Usługi, w sytuacjach braku satysfakcji i zadowolenia ze strony Usługobiorcy z zawartości merytorycznej bądź jakiejkolwiek innej Szkolenia online.

§10 Ceny Usług

 1. Ceny Usług podane są w Serwisie przy opisie danej Usługi.
 2. Wszystkie podane w Serwisie ceny Usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wiążąca dla Usługodawcy i Usługobiorcy jest cena podana w Sklepie przy Usłudze w chwili zamówienia Usługi.
 4. Usługodawca, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów. Odbywa się to z zachowaniem praw nabytych przez Usługobiorców oraz w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany cen nie wpływają na ceny Usług uprzednio zakupionych przez Usługobiorców.

§11 Metody płatności

 1. Usługobiorca, po upływie Okresu testowego i kontynuacji Umowy, zgodnie z par. 13 ust. 1, uiszcza, z góry, w odstępach 30-dniowych miesięczne opłaty z tytułu świadczenia Usług.
 2. Dopuszczalne metody płatności, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, to:
  • a) karta płatnicza za pośrednictwem serwisu Paypal
  • b) przelew za pośrednictwem Paypal;
  • c) blik za pośrednictwem PayPal
  • d) blik za pośrednictwem Paynow
  • e) Przelew za pośrednictwem Paynow
 3. Usługodawca po dokonaniu przez Usługobiorcę opłat opisanych w ust. 1 i 2 wystawia fakturę VAT i przesyła ją na podany przez Usługobiorcę podczas procesu zamówienia Usługi adres email.
 4. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktury VAT jedynie w formie elektronicznej na adres email, o którym mowa w §4 ust. 4.
 5. Faktury VAT wystawiane są przez Usługodawcę nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, faktury na zgłoszone żądanie wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§12 Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług [ reklamacja]

 1. W przypadku gdy Usługobiorca jest Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny pod numerem telefnu 888 335 025 bądź adresem @: kontakt@pfc-bialystok.pl.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje, jeśli Usługobiorca będący Konsumentem wyrazi zgodę i zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Świadczenie usługi jest równoznaczne z otrzymaniem po dokonaniu zapłaty Materiałów Szkoleniowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 4. Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem może wysłać oświadczenie wymienione w ust1 na adres email Usługodawcy wskazany w §14 lub listownie na adres: ul. Młynowa 80 lok. U1, 15-404 Białystok.
 6. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami.

§13 Obowiązywanie Umowy

 1. Zawarta w sposób określony w par. 5 umowa o świadczenie Usług obowiązuje przez czas nieokreślony.

§14 Kontakt Usługodawcy i Usługobiorcy

We wszystkich sprawach związanych z realizacją Usługi Usługobiorca może kontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem nr tel 888 335 025 oraz adresu e-mail: kontakt@pfc-bialystok.pl

§15 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w zw. ze świadczoną Usługą jest Usługodawca.
 2. Administrator gwarantuje i zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartej Umowy i świadczonej w zw. z nią Usługą odbywa się zgodnie z zapisami RODO, w szczególności Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Administrator spełnia obowiązek informacyjny względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy, o czym mowa w par. 5. Jednocześnie odpowiednia nota informacyjna jest umieszczona na stronie web, który ma możliwość się z nią zapoznać w każdym czasie.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są też na stronie www.professionalcleaning.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian obowiązujących przepisów, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu umieszczając odpowiedni komunikat w Sklepie oraz wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Sklepie. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien wypowiedzieć Umowę.
 4. Regulamin jest na stałe dostępny nieodpłatnie w Serwisie, na stronie www.professionacleaning.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Professional Cleaning oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory związane z zawartą Umową o świadczenie Usług rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 7. W przypadku Usługobiorcy, który jest Konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.